Theo hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23/6/2020 của Tổng Cục thuế, người nộp thuế áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới (11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc) từ kỳ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (trường hợp khai thuế theo tháng) và kỳ khai thuế TNCN quý 3/2020 (trường hợp khai thuế theo quý)
Trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế 2020 đã tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ thì sẽ được xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.