Vertical Dark Line
BÁO CÁO MINH BẠCH

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2022

File Báo cáo minh bạch năm 2022 (Cập nhật 30/03/2023)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 01/07/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 08/02/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/11/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/09/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019

File báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 30/03/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 01 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 20/05/2019)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 03 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 12/12/2019)
Báo cáo minh bạch 2022

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2022

File Báo cáo minh bạch năm 2022 (Cập nhật 30/03/2023)
Báo cáo minh bạch 2021
Báo cáo minh bạch 2020

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 01/07/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 08/02/2021)
Báo cáo minh bạch 2019

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/11/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/09/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019

File báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 30/03/2020)
Báo cáo minh bạch 2018

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 01 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 20/05/2019)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 03 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 12/12/2019)
Báo cáo minh bạch 2017