Vertical Dark Line
BÁO CÁO MINH BẠCH

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 01/07/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 08/02/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/11/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/09/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019

File báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 30/03/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 01 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 20/05/2019)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 03 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 12/12/2019)
Báo cáo minh bạch 2021
Báo cáo minh bạch 2020

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 01/07/2021)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2020

File Báo cáo minh bạch năm 2020 (Cập nhật 08/02/2021)
Báo cáo minh bạch 2019

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/11/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019 – (Giảm 01 KTV)

File Báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 01/09/2020)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2019

File báo cáo minh bạch năm 2019 (Cập nhật 30/03/2020)
Báo cáo minh bạch 2018

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 01 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 20/05/2019)

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC công bố Báo cáo minh bạch năm 2018 – (Giảm 03 KTV)

File báo cáo minh bạch năm 2018 (Cập nhật 12/12/2019)
Báo cáo minh bạch 2017