Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 về gia hạn thời
hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất
trong năm 2022

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022


Về ngành nghề kinh doanh được gia hạn: Tương tự như năm 2021


Thời gian gia hạn:


* Đối với thuế GTGT: Áp dụng cho kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai theo quý).


*  Đối với thuế TNDN: Gia hạn thời hạn tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế
.

* Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022.


* Đối với tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022

Xin mời đọc thêm Tại đây