Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định
49/2022/NĐ-CP (“Nghị định 49”) sửa đổi một số quy định
hiện hành về thuế GTGT

Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP (“Nghị định 49”) sửa đổi một số quy định hiện hành về thuế GTGT. Một số điểm sửa đổi đáng lưu ý như sau:


Về giá đất được trừ khi tính thuế GTGT


 * Giá đất được trừ khi tính thuế GTGT theo Nghị định bao gồm cả tiền sử dụng đất được miễn, giảm (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán) hoặc tiền thuê đất được miễn, giảm (đối với trường hợp thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê, xây dựng nhà để bán). Như vậy, theo Nghị định 49, giá đất được trừ khi tính thuế GTGT trong các trường hợp trên sẽ cao hơn quy định hiện hành, theo đó, số thuế GTGT phải nộp sẽ thấp hơn.
 * Trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá
đất được trừ để tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không
bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng.
Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của cơ sở hạ tầng (nếu có). Quy định hiện hành cho doanh nghiệp 2 lựa chọn trong trường hợp này: (1) Giá đất được trừ bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng nếu doanh nghiệp không khấu trừ thuế GTGT của cơ sở hạ tầng; (2) Giá đất được trừ không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng nếu doanh nghiệp đã khấu trừ thuế GTGT của cơ sở hạ tầng.
 * Bổ sung trường hợp doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế GTGT là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá đất nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng.

 

Xin mời đọc thêm Tại đây