Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2013

Ngày 4 tháng 12 năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2012/Đ-CP (“Nghị định 103”) quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức. Nghị định 103 sẽ có hiệu lực từ ngày 20/01/2013 và thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP.

Theo đó mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng khoảng 17%, cụ thể như sau

–       Vùng I: 2.350.000 đồng (tăng từ 2.000.000 đồng)

–       Vùng II: 2.100.000 đồng (tăng từ 1.780.000 đồng)

–       Vùng III: 1.800.000 đồng (tăng từ  1.550.000 đồng)

–       Vùng IV: 1.650.000 đồng (tăng từ 1.400.000 đồng)

Việc phân vùng áp dụng mức lương tối thiểu được thực hiện theo Phụ lục kèm theo Nghị định này. Cụ thể, Vùng I sẽ bao gồm các quận va một số huyện của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu…

Các mức lương tối thiểu này là cơ sở người sử dụng lao động và người sử dụng lao đồng thỏa thuận tiền lương. Mức lương phải trả cho người lao động đã qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 103 sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2013.