Hướng dẫn xử lý tài chính việc chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10/12/2012) thay thế Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003. Theo đó, một số nội dung chính đã thay đổi như sau:

  1. Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp. Như vậy từ năm 2012 trở đi doanh nghiệp không trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm nữa.
  2. Riêng năm 2012:

Nếu doanh nghiệp còn số dư của Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm mà doanh nghiệp đã trích lập theo Thông tư số 82 đến ngày 31/12/2011 thì được sử dụng số dư này để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong năm 2012. Đến cuối năm 2012 mà Quỹ này còn số dư thì doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác, không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau.

  1. Trường hợp trong năm mà doanh nghiệp phát sinh chi phí chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động lớn dẫn đến phát sinh lỗ thì doanh nghiệp được hạch toán phân bổ số tiền đã chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động vào chi phí quản lý doanh nghiệp các năm sau, thời gian phân bổ tối đa là 3 năm.