1/ Đối tượng: Tốt nghiệp Đại học các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, và có ít nhất 2 năm công tác; hoặc tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp các ngành trên và có thời gian công tác từ 3 năm trở lên. 2/ Nội dung: Theo chương trình của Bộ Tài chính. Ngoài ra, học[...]