Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại Việt Nam. Nghị định 132 có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.
Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành
Một số điểm mới lưu ý của Nghị định 132 như sau:
1️⃣ Về các bên có quan hệ liên kết
? Mối quan hệ gia đình giữa hai doanh nghiệp được bổ sung thêm các trường hợp: Cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; Con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể.
? Thay đổi cụm từ “Một hoặc nhiều doanh nghiệp” thành “Các doanh nghiệp” chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp.
? Bổ sung thêm trường hợp doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ gia đình.
2️⃣ Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay
Áp dụng theo quy định của Nghị định 68. Nội dung này, quý khách hàng có thể xem tại các bản tin do AAC đã phát hành trước đây
3️⃣ Về cơ sở dữ liệu để thực hiện phân tích, so sánh
? Cơ sở dữ liệu thương mại được chấp nhận là một nguồn cơ sở dữ liệu tin cậy cho mục đích thực hiện phân tích so sánh đối với cả người nộp thuế và cơ quan thuế.
? Ngoài ra, cơ quan thuế có thể sử dụng cơ sở dữ liệu trao đổi với các Cơ quan thuế đối tác hoặc cơ sở dữ liệu nội bộ của cơ quan thuế để ấn định và thực hiện các điều chỉnh về giá giao dịch liên kết nếu người nộp thuế không đáp ứng đầy đủ các quy định.
4️⃣ Về khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn
? Theo định nghĩa mới của Nghị định 132, khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75 (Nghị định 20 là từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba, tương đương với bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị thứ 75). Như vậy, giá trị ngưỡng dưới được đề xuất tăng thêm 10%.
? Năm 2020, người nộp thuế cần xem xét về giá giao dịch với các bên liên kết từ năm 2020 để đảm bảo rằng tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế thuộc khoảng giá trị độc lập chuẩn theo biên độ mới này.
5️⃣ Về báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (“CbCR”)
? Đối với doanh nghiệp có công ty mẹ tối cao tại Việt Nam, và có doanh thu hợp nhất toàn cầu hàng năm từ 18.000 tỷ đồng, thì có trách nhiệm lập CbCR và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
? Đối với doanh nghiệp có công ty mẹ tối cao ở nước ngoài, thì CbCR không bắt buộc phải nộp cho cơ quan thuế Việt Nam trong trường hợp cơ quan thuế Việt Nam có thể nhận được CbCR đó thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự động