Công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin

Ngày 05/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, công ty đại chúng quy mô lớn vào diện bắt buộc công bố thông tin giống doanh nghiệp niêm yết. Công ty đại chúng quy mô lớn là công ty có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên, được xác định tại Báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc theo kết quả phát hành gần nhất, và có số cổ đông không thấp hơn 300 tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Cụ thể, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố định kỳ thông tin về báo cáo tài chính năm, bán niên, quý và bất thường trong thời hạn 24 giờ đối với các sự kiện như: Công ty bị tổn thất tài sản từ 10% vốn chủ sở hữu; mua bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty; cổ phiếu của công ty niêm yết tăng trần hoặc giảm sàn 10 phiên liên tiếp…

Bên cạnh đó, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ cũng phải công bố thông tin định kỳ về Báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tháng 06 và tháng 12 cùng với thời điểm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/6/2012, thay thế Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/04/2010 của Bộ Tài chính.