BẢN TIN
Tháng 9/2017

 

Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT

Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, bỏ quy định doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có doanh thu dưới 01 tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT: “Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT” ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bỏ quy định phải nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Trước đây yêu cầu người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chuyển sang phương pháp khấu trừ hoặc ngược lại phải gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT theo mẫu số 06/GTGT…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/11/2017.

Sử dụng hóa đơn

Trường hợp Công ty đặt in hóa đơn mới sau khi Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. (CV số 4416/TCT-CS ngày 28/09/2017)

Các trường hợp không tính tiền chậm nộp thuế

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn NSNN nhưng chưa được NSNN thanh toán mà số tiền NSNN chưa thanh toán lớn hơn số thuế người nộp thuế còn nợ thì người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ và cơ quan thuế không thực hiện cưỡng chế thuế đối với số tiền thuế còn nợ không vượt quá số tiền NSNN chưa thanh toán. Thời gian không tính tiền chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày đơn vị sử dụng vốn NSNN thanh toán cho người nộp thuế. (CV số 4269/TCT-QLN ngày 20/09/2017)

… …

Vui lòng vào mục ‘Văn bản pháp quy’ để tải và xem nội dung đầy đủ của bản tin.