THUẾ GTGT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoá đơn bán hàng

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/5/2015 của Bộ Tài chính.

Theo đó, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, tổ chức kinh doanh phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 02 ngày thay vì 05 ngày như quy định hiện hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Về việc tạo hóa đơn đặt in, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in; nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in; trong khi theo quy định trước đây là 05 ngày làm việc.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo tháng; số lượng hóa đơn bán cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh lần đầu tối đa là 01 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn; trường hợp có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/06/2017.

… …

THUẾ TNDN

Chính sách thuế trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chưa đi vào hoạt động kinh doanh:

Trường hợp trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định, chưa phát sinh doanh thu, Công ty có phát sinh chi phí quản lý chung (không phải là các khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn tư đểhình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

Khoản thu nhập chênh lệch tỷ giá phát sinh trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định của Công ty, không liên quan đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi nên không thuộc diện hưởng ưu đãi thuế TNDN.

(CV số 1419/TCT-CS ngày 17/04/2017)
… …

Vui lòng vào mục ‘Văn bản pháp quy’ để tải và xem nội dung đầy đủ của bản tin.