Tạm nộp ít nhất 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán tính đến ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế quý 4:
Nghị định 91/2022/NĐ-CP (“Nghị định 91”) ban hành ngày 30/12/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Một số điểm sửa đổi quan trọng của Nghị định 91 như sau:
1. Bãi bỏ quy định tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo
quyết toán năm của Nghị định 126. Theo Nghị định 91, doanh nghiệp phải tạm nộp ít nhất 80% số
thuế TNDN phải nộp theo quyết toán tính đến ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế quý 4.
Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với quy định thì phải tính tiền chậm nộp trên số thuế nộp
thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề
trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào NSNN.

Xin mời đọc thêm Tại đây