Giải đáp vướng mắc của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp người mua/người bán không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 15249/BTC-TCT ngày 26/10/2016 hướng dẫn như sau:

Đối với những trường hợp xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và người bán (nhà cung cấp) là có thật; hóa đơn do người bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ xuất cho người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế theo quy định và việc không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế chỉ là hành vi vi phạm thủ tục thì người mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện khác về khấu trừ theo quy định. Cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với bên bán/bên mua chưa đăng ký/thông báo tài khoản theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

(Chi tiết xem tại Công văn số 15249/BTC-TCT)