Ngày 23/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm và tổ chức, cá nhân liên quan đến thành lập và hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Theo đó, điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm là:

–       Có trụ sở ổn định, có thời hạn từ 36 tháng trở lên;

–       Có bộ máy chuyên trách thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm (ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng);

–       Đã thực hiện ký quỹ (300 triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm:

–       Văn bản đề nghị cấp giấy phép;

–       Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

–       Giấy xác nhận đã thực hiện ký quỹ (bản sao có chứng thực);

–       Giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện về địa điểm

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2014. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tiếp tục được hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy phép được cấp.