Tin tức kinh tế
Thứ Năm, 11/05/2017, 08:53:43 (GMT+7)
BẢN TIN
Tháng 4/2017


Hướng dẫn khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp

Ngày 12/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Thông tư 28 bãi bỏ Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 147 về khấu hao tài sản là nhà hỗn hợp, đây chính là điểm mâu thuẫn với Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 như đã đề cập trong các bản tin pháp luật mà AAC đã phát hành trước đây. 

Theo Thông tư này, đối với tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng:

-        Phần diện tích tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và dùng để cho thuê, doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của diện tích này là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản theo quy định.

-        Phần diện tích trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao, chỉ theo dõi như một tài sản để bán.

Trường hợp doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng phần diện tích phục vụ hoạt động kinh doanh và để bán, cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần diện tích này là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định.

Đối với tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe, việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động

Mức đóng BHXH giảm 0,5%:

Ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Nghị định này, mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong BHXH bắt buộc sẽ được cắt giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 01/6/2017.  Theo đó kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, mức đóng góp BHXH của người sử dụng lao động sẽ được cắt giảm từ 18% xuống còn 17,5%. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh lại mức đóng này.

Mức đóng BHTN giảm 0,5%

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP. Theo Nghị quyết này, mức đóng góp BHTN của người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHTN của người lao động. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Mức trần mới cho mức lương tham gia BHXH, BHYT:

Theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,3 triệu đồng/ tháng. Theo đó mức lương trần tham gia BHXH sẽ tăng thành 26 triệu đồng/tháng thay vì mức trần 24,2 triệu đồng/tháng như hiện nay.

… …

Vui lòng vào mục "Văn bản pháp quy" để tải và xem nội dung đầy đủ của bản tin.

Quay lại
Tin tức kinh tế
Tin tức công ty
Hoạt động đoàn thể - xã hội
Tin cùng chuyên mục
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoá đơn bán hàng: Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT- ...
Bản tin - Tháng 2/2017
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp người mua/bán không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế
Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuế
Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số luật thuế
Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13
Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp thanh toán vào tài khoản ngân hàng chưa được đăng ký
Lưu ý khi quyết toán thuế 2015
Hướng dẫn bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Những thay đổi trong chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội được triển khai từ ngày 01/01/2016
Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Quy định mới về lương tối thiểu vùng
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 86 / 124.120.282