Tin tức kinh tế
Thứ Hai, 21/11/2016, 14:19:16 (GMT+7)

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi Khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Thông tư 173 bỏ quy định về việc tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Như vậy, theo quy định mới này thì tài khoản của bên mua và bên bán khi chưa thông báo hay đăng ký với cơ quan thuế thì nếu đảm bảo đủ các điều kiện, đơn vị vẫn được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào.

Ngoài ra, trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán cũng được xem là đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT.

Thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Tải văn bản tại đây: TT173/2016/TT-BTC

Quay lại
Tin tức kinh tế
Tin tức công ty
Hoạt động đoàn thể - xã hội
Tin cùng chuyên mục
Giải đáp vướng mắc của Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang về việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trong trường hợp người mua/người bán không đăng ký tài khoản ngân hàng với ...
Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuế
Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số luật thuế
Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13
Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp thanh toán vào tài khoản ngân hàng chưa được đăng ký
Lưu ý khi quyết toán thuế 2015
Hướng dẫn bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Những thay đổi trong chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội được triển khai từ ngày 01/01/2016
Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Quy định mới về lương tối thiểu vùng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
Cải cách thủ tục hành chính về thuế
Hướng dẫn mới về Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 16 / 124.119.100