Tin tức kinh tế
Thứ Bảy, 29/10/2016, 09:27:21 (GMT+7)

Ngày 13/10/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) có hiệu lực từ ngày 28/11/2016, áp dụng cho năm tài chính 2016.

Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì được xử lý như sau:

- Không hạch toán là TSCĐ và không trích khấu hao đối với phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê. Quy định này khác với Thông tư 200/2014/TT-BTC, theo Thông tư 200, chỉ có bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá mà không cho thuê hoạt động mới không được trích khấu hao.

- Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Ngoài ra, Thông tư 147/2016/TT-BTC bổ sung các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng vào TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp.

Tải văn bản tại đây: TT147-BTC-13102016

Quay lại
Tin tức kinh tế
Tin tức công ty
Hoạt động đoàn thể - xã hội
Tin cùng chuyên mục
Ngày 01/07/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá ...
Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số luật thuế
Luật thuế Xuất Nhập khẩu số 107/2016/QH13
Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp thanh toán vào tài khoản ngân hàng chưa được đăng ký
Lưu ý khi quyết toán thuế 2015
Hướng dẫn bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Những thay đổi trong chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội được triển khai từ ngày 01/01/2016
Ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Quy định mới về lương tối thiểu vùng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế
Cải cách thủ tục hành chính về thuế
Hướng dẫn mới về Thuế Thu nhập doanh nghiệp
Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Một số nội dung mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thông báo chiêu sinh

Trang chủ | Liên hệ Lượt người truy cập: 38 / 124.119.805